: Terrasse på campingplassen | Din Fritid

Terrasse på campingplassen

Å bygge en terrasse eller en platting er noe de aller fleste kan gjøre, men for å få et godt resultat er det viktig at man følger noen enkle regler. Joar Staveland i Wee Caravan System, gir deg her noen tips om hvordan du går frem.

Her er det ikke lenge før man kan sitte på en nylagt platting og nyte sommeren.

Trening gjør mester…

At trening gjør mester, er en kjent sak. Men dersom man ikke har fått trent så mye på konstruksjon av plattinger tidligere, er det ikke alltid like lett å gjøre en prikkfri jobb. Joar Staveland i Wee Caravan System kjenner triksene for å få en platting klar på få timer.
– Vi legger mange plattinger i sesongen og vet at dette er grei skuring når man først vet fremgangsmåten. Nøkkelen til suksess er å bygge etter underlaget, bruke riktige materialer og være nøyaktig under utmålingen, sier Staveland.
– Å bygge en platting kan ofte sees på som et ork, ikke minst fordi det mange steder kreves byggetillatelse. Totalt sett trenger det nødvendigvis ikke ta så lang tid, og når plattingen først er på plass er den med på å bidra til en enda hyggeligere campingtilværelse, sier Joar.
Her følger hans viktigste tips til bygging av platting:

Trevirke

Uimpregnerte terrassebord av furu, lerk eller eik kan benyttes til plattinger, men anses ikke å ha like god holdbarhet som trykkimpregnerte materialer. Kvalitets- og fasthetsklasse bør ligge mellom C18 og C24.
Ved frie spenn må bjelkene dimensjoneres tilsvarende en vanlig understøttet treterrasse. Det er greit å være klar over at det som regel er mer økonomisk å redusere spennvidden, for eksempel med en ekstra understøtting, enn å bruke grovere dimensjoner på bjelkene. Det bør brukes syrefaste eller rustfrie skruer på 45-50 mm hvis det brukes 21 mm tykke bord, og 55-60 mm ved bruk av 28 mm tykke bord.

Fire typer

Før man starter byggingen av sin egen platting er det viktig å få en oversikt over hva slags platting man ønsker seg, og hva slags underlag man jobber på. I hovedsak er det fire forskjellige plattinger: Markterrasse, forhøyet markterrasse, terrasse med søylefundament og understøttet terrasse. De to første konstruksjonene bygges på drenerende underlag, søylefundament på udrenert underlag, mens sistnevnte bygges på fjell og/eller kupert terreng.

For utførlig informasjon, gå til www.weecaravan.no.

Markterrasse

Når man starter byggingen av markterrasse, den enkleste av konstruksjonene, må man ha et jevnt og rett underlag i jord eller pukk. Jevn underlaget før treverket legges ut. Tilfarerne, eller bjelkene som terrassebordene skal hvile på, må ha en dimensjon på minimum 48x98 mm. Standard senteravstand (fra midten av den ene bjelken til midten av neste) mellom tilfarerne er 600mm. Tilfarerne legges med flatsiden ned og har avstand fra en til fire meter. For nøyaktig informasjon gå til campingnorge.no/platting2014, og se tabell der. Terrassebordene skrues direkte i hver tilfarer.

Forhøyet markterrasse

Den forhøyde markterrassen skiller seg fra den enkle terrassen ved at den er hevet noe for å passe til caravan. Denne legges også på plant og drenerende underlag. Nederst legger du tilfarere av f.eks. terrassebord, deretter et stripefundament, eller oppleggsbjelker av stående plank 48x198 mm, etterfulgt av bjelker på 48x148 mm. Standardavstand mellom oppleggsbjelke er c/c (senter-senter) 2300 mm, og standard avstand mellom bjelker er c/c 600 mm. Stripefundamentet kan også være av stål, betong eller mur. Se tabeller på campingnorge.no/platting2014.

Søylefundament

Når plattingen skal bygges på udrenert og telefarlig grunn, kreves det søylefundament. Søyleforskaling graves da ned under teleutsatt jord. Hvor dypt telen går er avhengig av hvor i landet du bor, se tabell på campingnorge.no/platting2014.
Maksimal avstand mellom søyleforskalingen bør være 2800 mm, og maks 2300 mm mellom dragerne ved bruk av dimensjon 48x148 som bjelkelag.
Når forskalingen er gravd ned i riktig dybde, må den sjekkes med lodd og vater. Støp så i forskalingen, bruk B20 sementmørtel. Sett så søylesko, som skal holde oppleggsbjelkene, ned i støp, og bruk klosser til å låse søyleskoen i ønsket høyde og posisjon. Avstand fra rettholt ned til søylesko skal være lik dimensjonen på drager. Ta utgangspunkt i dimensjon på 198mm.
Oppleggsbjelkene legges så ned i søyleskoene, og nå må du sjekke at høyden er jevn og i vater på alle oppleggsbjelkene. Disse justeres enkelt ved å legge noe under bjelkene i søyleskoene, og festes deretter med beslagskruer.

Understøttet terrasse

Samme fremgangsmåte brukes også ved bygging på kupert terreng eller fjell. Da kalles metoden «understøttet terrasse», som betyr at søylesko (beslag) støpes direkte ned i fjell, og ikke i søyeforskaling. Fra punktene oppleggsbjelken ligger på, vil det da være bæresøyler av 98x98 mm som støtter.

Oppleggsbjelker

Når første bjelke legges på fundamentet er det viktig at den er i vinkel, slik at terrassen til slutt er helt i vinkel og diagonal. En enkel måte å gjøre dette på er å måle opp 1200 mm langs bjelken og 900 mm langs oppleggsbjelken: Da skal det være 1500 mm mellom de to punktene når bjelken er i 90 graders vinkel.
For å gi rekkverk nødvendig spikerslag og støtte, kan bjelkene med fordel stikke 73 mm utenfor oppleggsbjelken. Vanlig dimensjon på rekkverksstender er 48x073 mm.

Terrassebord

Bordene legges med mellomrom på 3-5mm, men med svært våte materialer kan bordene legges helt inntil hverandre. Bordene festes med terrasseskruer eller med terrassespikre, men husk at skruer fester bedre og hindrer bevegelse. Dessuten forenkler skruer også eventuell demontering hvis man mister noe mellom bordene. Man bør alltid forbore før man skrur, dersom man bruker lerk eller andre «harde» tresorter.
Før det første terrassebordet legges, bør du krittslå. Det vil si at du måler opp hvor første terrassebord skal legges i hver ende, og deretter strekker du en snor (med farget kritt) mellom disse punktene - eller du kan bruke en rettholdt.
Når du legger det ytterste bordet må dette legges med overheng slik at et dekkbord, som skal dekke rundt kantene, får plass under. Dersom bordene må skjøtes, skal disse fordeles jevnt over hele golvet, og høyst hvert tredje bord skjøtes over samme bjelke.
Etter terrassedekket er lagt vil overflødig bord stikke ut fra plattingrammen. Merk opp og krittslå på nytt, og ta høyde for at dekkbordet skal ligge under. Skjær så rent med håndsirkelsag. Skru til slutt på dekkbord langs hele plattingen, og så er terrassen ferdig.

Etter installasjon bør plattingen stå én sesong før den males, beises eller oljes. Lages den f.eks. om høsten kan den behandles til våren.
Mer informasjon om plattingbygging finner du på www.campingnorge.no/platting2014 eller www.weecaravan.no.

Reglement for oppføring av terrasse

• Ny terrasse er som hovedregel meldepliktig. Det vil si at du må melde til kommunen, men at du slipper å søke.

• Tiltak som er hverken søknads- eller meldepliktig: Oppgradering av eksisterende terrasse. Utegolv/terrasse lagt direkte på terreng, eller med høyde på inntil 0,5m over terreng og avstand til nabogrense på minst 4 meter.

• Utegolv på terreng anses vanligvis ikke som «bygning, konstruksjon eller anlegg» og er derfor ikke omfattet av saksbehandlingsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven (pbl). Dersom det kreves bærende konstruksjoner av betydning eller utegolvet/terrassen heves (eller senkes) betydelig i forhold til eksisterende terreng, kan tiltaket likevel være søknadspliktig.

• Tiltak som er meldepliktig: Veranda, balkong eller terrasse med areal på inntil 50 m2 og høyde på maks 3,5 m over terreng. Større eller høyere er søknadspliktig.

• Å kombinere utegolv med fylling eller planering av terrenget kan være aktuelt. Fylling eller planering kan ofte utføres uten byggesøknad, dersom avviket fra eksisterende terrengnivå ikke er større enn 3,0 m i spredtbygd strøk, 1,5 m i tettbygd strøk eller 0,5 m i rekke- og kjedehusbebyggelse. Ta kontakt med kommunen for avklaring.

Her får du ytterligere info

www.campingnorge.no/platting2014
http://www.weecaravan.no/articles/Bygg_terrasse_selv.asp

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden