Nytt førerkortdirektiv:: Veien videre for tunge B-bobiler | Din Fritid
Nytt førerkortdirektiv:

Veien videre for tunge B-bobiler

Den europeiske caravanbransjen ønsker vedtaket som betyr en utvidelse av bobil-vektgrensen for B-førerkortet til 4,25t velkommen. Men når kan EU og ikke minst Norge få de nye reglene og mulighetene?

Din Fritid har snakket med flere kilder i bransjen som antyder at de endelige detaljene i det nye førerkortdirektivet kanskje ikke blir endelig klart fra EU sin side før i løpet av neste år (2025). Og at de sannsynligvis ikke vil tre i kraft før i 2028. 

Det har vært en lang byråkratisk prosess fram til godkjenningen i Europaparlamentet i slutten på februar. Endelig utforming av detaljene i reglene skjer under de såkalte trialogforhandlingene mellom Europakommisjonen, Europarådet og Europaparlamentet. Forhandlingene vil finne sted etter nyvalget som skjer i perioden 6. til 9. juni. 

Samferdselsdepartementet

Din Fritid har fått følgende kommentar fra Samferdselsdepartementet, når vi spør om hva vi kan forvente av fremdrift:

– Vi er kjent med at Europaparlamentet den 28. februar vedtok sin posisjon til revisjon av førerkortdirektivet. Dette er utgangspunkt for såkalte trilogforhandlinger med Rådet og Kommisjonen. Så langt vi er kjent med legges det opp til at saken vil følges opp videre av nytt Europarlament etter valget til nytt Europaparlament i juni. Vi har ikke nærmere informasjon om den videre fremdriften i EU-systemet, og forhandlingene. Vi kan derfor heller ikke si noe om hva som trolig vil bli det endelige innholdet i et nytt direktiv. Når enighet er oppnådd i forhandlingene i EU, vil nytt direktiv vedtas formelt i EU og publiseres. Deretter starter EØS-prosessen, der Norge, Island og Liechtenstein må bli enige med EU-siden om innlemmelse i EØS-avtalen. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å si hvor lang tid dette vil ta.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at både EUs medlemsstater og EØS-landene vil få tid til å gjennomføre de endringene som vedtas og eventuelt tas inn i EØS-avtalen. Så langt vi er kjent med ligger det nå an til en overgangstid på fire år fra direktivet vedtas til det skal gjelde i EU. I den grad direktivet gir nasjonal valgfrihet, vil bruken av denne vurderes i forbindelse med gjennomføringen av direktivet, skriver seniorrådgiver Edvard Andersen til Din Fritid.

Bransjeforbundet

Din Fritid har også vært i kontakt med Norges Caravanbransjeforbund (NCB) ved Geir Holm:


Generalsekretær Geir Holm i Norges Caravanbransjeforbund.

– Slik vi har forstått det søker ofte norske departementer i denne type saker å være tidsmessig på linje med EU, slik at det ikke oppstår problemer med forskjellige regler på hver side av den norske grensen. I dette tilfelle er det kanskje spesielt viktig, med tanke på å samkjøre endringene i de nye førerkortdirektivet på tvers av europeiske land. Slik vi tolker det er det ikke nødvendig med norske lovendringer, fordi det her er snakk om en forskriftsendring, i så fall kreves det ikke stortingsbehandling. Når dette er landet i EU, vil det være på sin plass med et brev til Samferdselsdepartementet med oppfordring om rask oppfølging, slik at ikke høringer i saken virker unødig forsinkende, forteller Geir Holm.

I praksis

Mange bobileiere vil i tiden som kommer stille seg spørsmål om nettopp deres bobil kan vekt-oppgraderes. Svaret på det er først og fremst at du har god tid til å sjekke det ut. Dernest er det slik at en eventuell vektoppgradering henger sammen med hvordan din bobil er produsert, noe som beskrives i bilens samsvarserklæring (COC-dokument).

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden