NAF om Hurdalsplattformen:: - Lovende løfter for folks hverdagsreiser | Din Fritid
NAF om Hurdalsplattformen:

- Lovende løfter for folks hverdagsreiser

– Ap og Sp gir viktige løfter til alle som er avhengige av bilen i hverdagen, og til de som pendler til og fra jobb, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Det er særlig på tre områder NAF mener den påtroppende regjeringen i sin plattform kommer med viktige løfter:

  • Redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter, og innrette miljø- og klimaavgifter sosialt rettferdig og geografisk.

  • Ta tak i hurtiglading for elbiler, slik NAF har krevd lenge, og videreføre momsfritaket for de fleste elbiler.

  • Lage den helhetlige og forpliktende planen for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier som NAF har etterlyst.

– NAF forventer at pumpeprisen ikke går opp med dette. Det er viktig at de som er avhengige av bilen på sin hverdagsreise ikke får en ekstra regning i hverdagen, sier Skjøstad.

Veivedlikehold har vært en viktig sak for NAF i valgkampen.

– Løftene på veivedlikehold og ras- og skredsikring er godt tenkt og riktig retning. Ambisjonene mangler imidlertid dato og hvor mye etterslepet skal ned. NAF mener det er fullt mulig å fjerne etterslepet innen 2030, samtidig som det haster å sikre veinettet mot mer ekstremvær og nedbør, sier Skjøstad.

Ap og Sp har lenge varslet at det kommer endringer på merverdiavgift på elbiler.

– At det kommer moms på elbil over 600 000 kroner er som forventet. Vi leser plattformen slik at Sp og Ap ikke vil innføre moms på elbiler utover dette. Det er viktig at momsen ikke kommer på kort varsel, og forventer at Støre-regjeringen viderefører momsfritaket i sin helhet også i 2022, og aller helst i 2023 også, sier han.

Den påtroppende regjeringen sier også den skal styrke pendlerfradraget (reisefradraget), og redusere avgiftene på biodrivstoff. Det statlige bidraget i byvekstavtalene øker til 70 prosent, og skal opprettholde en sterk togsatsing for de store pendlerområdene. 

 

Viktige setninger om samferdsel i Hurdalsplattformen: 

  • En helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene. Ta initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan for ras- og skredsikring av alle riksveier og fylkesveier med høy og middels skredfaktor. CO2-avgiften skal gradvis økes til om lag 2000 kroner frem mot 2030.

  • Redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter, herunder differensiert veibruksavgift.

  • Merverdiavgift på beløpet over 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

  • Avgiftsnivået på biodrivstoff skal reduseres.

  • Sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele landet. Regjeringen skal som minimum sikre en hurtigladestasjon i kommuner som ikke har dette i dag innen 2023. Regjeringen vil utarbeide en nasjonal ladestrategi hvor Statens Vegvesen får en rolle i å planlegge et sammenhengende ladeinfrastrukturnett og identifisere strekninger som trenger statlig drahjelp for å bygge ut ladenettet.

  • Reisefradraget økes

  • Utrede løsninger som kan erstatte bompenger i fremtiden

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden