Trafikksikkerhet: 4 millioner til trafikk­sikkerhets­tiltak i 2021 | Din Fritid
Trafikksikkerhet

4 millioner til trafikk­sikkerhets­tiltak i 2021

– Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Vi har alle har et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre, og vi må alle gjøre det vi kan for å hindre den neste ulykken. Vi har akkurat lagt bak oss et år hvor det omkom under 100 personer i veitrafikken i Norge. Det er historisk, og vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne. Samtidig vet vi at for alle de som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort og umistelig tap. Vi har en lang og viktig vei å gå før tallet er null, sier Hareide.

I 2021 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til slike trafikksikkerhetstiltak. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – nullvisjonen. Både kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som eksempelvis skoler og barnehager kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Større som mindre initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen fortsatt skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Jeg oppfordrer derfor alle som har et godt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere til å søke om midler, sier Hareide.

Søknadsvurderingen

Samferdselsdepartementet har siden 2013 hatt en tilskuddsordning til lokale trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører. Nå endres denne tilskuddsordningen noe. Blant de viktigste endringene er en tydeliggjøring av formål og virkeområde, samt en ytterligere spesifisering av kriterier for tildeling, krav til søknaden og søknadsvurderingen. I tillegg er det satt en fast søknadsfrist den 1. mars.

Alle kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter. 

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

 • Hvordan tiltaket som det søkes tilskudd til, vil bidra til måloppnåelsen for ordningen
 • Om tiltaket er egnet til å bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken
 • Om tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet
 • Om tiltaket har et lokalt nedslagsfelt og om søker har kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov
 • Om prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører
 • Om tiltaket er rettet mot barn og ungdom

Krav til søknaden:

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen. Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens navn, adresse, eventuelt organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson.
 • Beskrivelse av målet for trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot.
 • Opplysninger om forventet resultat.
 • Plan for gjennomføringen av tiltaket, virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer.
 • Søknadssum inkludert mva., budsjett for tiltaket og finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med og eventuelle bidrag fra andre aktører.
 • Opplysninger om eventuelle tilskudd som tidligere er mottatt fra departementet.
 • Opplysninger om eventuelle midler søkeren har fått eller søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder og som relaterer seg til dette tiltaket.
 • Tillatelse fra veieier/myndighet der dette er relevant.

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500 000 kroner. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt.

Tilskudd skal benyttes i 2021. Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søke for 2021 er 1. mars.

Søknaden skal sendes til Samferdselsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dep/sd/kontakt/id799/

Se hvilke tiltak som ble tildelt midler i 2020 her: Fire millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak - regjeringen.no

Se forskriften i sin helhet her: Forskrift om tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak - Lovdata

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden