Forslag til nye brannvernregler: Sikkerhet til enhver pris | Din Fritid
Forslag til nye brannvernregler

Sikkerhet til enhver pris

Et forslag om endringer i reglene for brannsikkerhet på campingplasser er sendt ut på høring, og skal etter planen tre i kraft 1. juli 2019. – Vi imøtekommer næringens ønsker, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og understreker at dette er ment som en forenkling av de eksisterende reglene. Men hva mener egentlig de ulike aktørene i bransjen?Bruk av åpen flamme, grill, propan og elektriske apparater øker unektelig brannrisikoen, og de fleste er nok glade for at det finnes regler som skal bidra til å styrke brannsikkerheten på campingplasser. Blant annet er det i dag krav om røykvarsler og brannslokkingsapparat i alle campingvogner og bobiler. Etter faglige vurderinger har Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) likevel funnet ut at reglene trenger en oppussing og en forenkling, og et forslag om lovendring er sendt ut på høring. Høringsfristen er 3. mai 2019.

 

Hva endres?

Din Fritid har tidligere skrevet om de nye reglene, og du kan lese artikkelen på vår nettside. For deg som ikke har lest saken, kan vi raskt oppsummere den slik: De eksisterende reglene for brannsikkerhet på campingplasser er uklare, og tolkningene av disse har dermed vært sprikende. For eksempel er det forskjellige avstandskrav for spikertelt og campingvogner, noe som naturlig nok har ført til litt forvirring om hvordan reglene skal forstås. Dette vil myndighetene gjøre noe med.

I de nye reglene er minstekravet til avstanden mellom campingenheter økt fra tre meter til fire. Dette har direktoratet kommet frem til etter en risikoberegning. Definisjonen av «campingenhet» er også utvidet, slik at den nå omfatter «campingvogn, bobil eller telt eller lignende med tilhørende fortelt, terrasser, levegger mm.». Alle brennbare konstruksjoner som er høyere enn en halvmeter medregnes som del av campingenheten, men biler som ikke er beregnet for overnatting kan plasseres i mellomrommet mellom campingenhetene, skriver direktoratet. Det stilles krav til maksimal høyde, lengde og bredde på campingenhetene.

 

Kostbar omlegging

Endringsforslaget har fått ulik respons fra campingplassene selv. Om de nye reglene, som altså skal tre i kraft allerede 1. juli i år, skal overholdes, må nemlig kostbar infrastruktur graves opp og legges om. Merk at faste installasjoner som hytter og hus ikke faller inn under definisjonen «campingenhet», og dermed ikke blir rammet av de nye reglene i samme grad. Flere eiere av campingplasser advarer om at kostnaden forbundet med endring av infrastruktur, kombinert med at det med de nye reglene blir plass til færre på hver campingplass, på sikt kan føre til høyere priser for campinggjestene.

 

Brannsikkerhet alles ansvar

Trygve Leren i Trollveggen Camping er blant dem som uttrykker bekymring for kostnadene knyttet til endring av infrastruktur dersom regelverket trer i kraft. De er ikke involvert i høringsrunden, men Leren påpeker at dersom reglene trer i kraft allerede 1. juli i år kan det bli katastrofalt for sommersesongen for mange campingplasser. Likevel er han enig i at sikkerheten selvsagt må komme først: 
– Vi må oppfylle vår del av det lovverket som til enhver tid gjelder.

Leren understreker at de nye reglene også stiller krav til gjestene, og at campingplassene har liten mulighet til å kontrollere at gjestenes campingvogner og bobiler er i forsvarlig stand. Også når det gjelder bruk av åpen ild, gass og slikt har alle litt ekstra ansvar – uansett om de er gjest eller ikke. 

– En annen tanke er: hva med alle de bobilene som pakker seg sammen enkelte steder? På rasteplasser, i bysentrum og andre steder der det kan være fint å stå - uten å betale noe. Her i Åndalsnes sentrum har vi telt så mange som 60 bobiler ned ved havnen i sentrum. De står gjerne så tett at man knapt får åpnet døra på bilen uten å komme borti naboen, sier Leren.

– Med en viss frustrasjon: Kanskje skal vi omdefinere campingplassene våre til parkeringsplasser? På spørsmål om hvilke konsekvenser de nye reglene vil få for Trollveggen Camping, forteller Leren at det ikke er umulig at dette kan løses ved å bli mer restriktive på hvordan folk parkerer:

– Vi har store tomter, så det bør gå bra å innfri kravene.


Trollveggen Camping er blant de heldige aktørene som har god plass, og mener det bør gå greit å innfri de nye reglene.

 

– Vi så den komme

Joar Rye hos Bøflaten Camping, som ligger i Vang i Valdres, melder at de synes at dette er et godt forslag for å bedre sikkerheten på campingplasser. Han forteller at alle tiltak og utbedringer som har blitt gjort på campingplassen de siste årene har blitt utført med firemetersgrensa i bakhodet. På spørsmål om de så regelendringene komme, svarer han bekreftende. Siden campingen i flere år har overholdt firemetersgrensa vil de nye reglene neppe få noen konsekvenser for dem, mener Rye.


Bøflaten Camping var en av aktørene swom var forberedt på de nye reglene.

 

Gir mindre konsekvenser enn en brann

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) mener at minimumsavstanden mellom campingenheter burde være på åtte meter.

– Vi ser imidlertid at utviklingen over tid har ført til vesentlig mindre avstand mellom enhetene, og at det nye forslaget faktisk forbedrer brannsikkerheten ved at det nå slås utvetydig fast at det skal være fire meter mellom campingenhetene.
Dag Rune Omland, seksjonssjef for brann og redning i DSB, sier at direktoratets forutsetning for å godta regelendringene er at det skal være branngater pr 1200 kvadratmeter på minimum åtte meter.

– Det bør tas inn i denne runden, og ikke utsettes med høring om to år. 

DSB har vært i dialog med Direktorat for Byggkvalitet (DIBK) om utformingen av det nye regelverket, og vil også være høringsinstans. 

– Hvilke konsekvenser tror dere dette vil få for næringen? Og hvordan vil reglementet følges opp?

– Vi ser at dette vil få konsekvenser for næringen, men en storbrann på en campingplass får vesentlig større konsekvenser. Ikke bare for næringen og omdømmet, men også for de som bor på campingplassen og omgivelsene rundt. Det kan føre til tap av menneskelig og store materielle verdier. Det nye regelverket vil bli fulgt opp av det lokale brann- og redningsvesenet, som har tilsyn med campingplasser.


Dag Rune Omland, seksjonssjef for brann og redning i DSB, mener det er viktig at det også inkluderes branngater i den nywe brannvernforskriften.

 

Stille fra organisasjonslivet 

Kjell Kristiansen, leder i NAF Camp, oppgir per e-post at de ennå ikke har mottatt høringsforslaget, men at de vil etterlyse dette. Han bekrefter at NAF Camp ligger inne som høringsinstans, men at de ikke kan uttale seg om saken før de har lest høringsutkastet.

Heller ikke NHO Reiseliv har noen endelige svar på Din Fritids spørsmål om regelendringsforslaget. Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder for campingseksjonen, opplyser at de vil behandle høringsforslaget mot slutten av mars måned, og lover å holde Din Fritid og våre lesere oppdatert på hva de kommer frem til.  

 

Venter spent

Det kan se ut til at det er en positiv, men litt nervøs bransje som går de nye brannsikkerhetsreglene i møte. Alle er enige om at sikkerheten er det viktigste. Likevel uttrykker campingplasseiere bekymring for fremtiden. Vi i Din Fritid er interessert i å høre hva våre lesere mener, og oppfordrer alle som ønsker til å legge igjen en kommentar på vår Facebook-side. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden