Til fots eller på sykkel?: Del veien i korona-tiden | Din Fritid
Til fots eller på sykkel?

Del veien i korona-tiden

Korona endrer mye, også hvordan vi omgås utendørs. Vi skal holde avstand til hverandre, men hvordan gjør vi det på veier, gang- og sykkelveier og i naturen? Hvilke regler gjelder i Norge?

trafikkreglenes § 19 står det at:

Gående som nytter kjørebane, skal gå ytterst til venstre i gangretningen, men ytterst til høyre dersom han leier sykkel. Motsatt side av kjørebanen kan nyttes dersom den gående ellers ville bli utsatt for fare, eller hvis særlige forhold tilsier det.

Kort fortalt: På veien skal du gå på venstre side og sykle på høyre.

Trygg Trafikk forklarer videre: Hensikten er at du som fotgjenger skal kunne se en møtende bil eller sykkel og kunne flytte deg ut av kjørebanen hvis det blir nødvendig. Da får du også lettere øyekontakt. Går du på høyre side, har du mindre kontroll fordi trafikken kommer bakfra på samme side som deg selv.

På gang- og sykkelvei:

Gå helst til venstre, sykle til høyre: I Norge er ikke reglene like tydelige for hvordan du skal gå på gang- og sykkelveier.  En gang- og sykkelvei er også en vei. Syklister kan ikke velge. De er kjørende og skal kun kjøre på høyre side av veien. Også her skal fotgjengere i utgangspunktet gå på venstre side, men på høyre side hvis det er vanskelig å bruke venstre. Det er ingen forskjell på om det er grus- eller asfalt.

Sverige innførte nye regler i 2018 om hvordan syklister og gående skal forholde seg til hverandre i kombinerte gang- og sykkelveier: Gående skal gå til venstre og syklister skal sykle på høyre side.

På stier og i naturen:

Hold avstand og ta hensyn: Trafikkreglene gjelder for trafikk på vei. Veien består av kjørebane med kjørefelt (også sykkelfelt) og fortau. Reglene gjelder også på adskilte sykkelveier, gangveier og kombinerte gang- og sykkelveier. Disse anleggene er skiltet. Det finnes ingen trafikkregler som regulerer oppførsel på turstier eller i utmark der det ikke er annen trafikk. Her gjelder bare sunn fornuft. Et generelt råd er å være oppmerksom på det som skjer rundt deg!

Oppsummert

Det aller viktigste rådet til oss som er ute og går tur, er å løfte blikket fra telefonen og se på dem du møter på turstien, gang- og sykkelvegen eller fortauet. Vis gjerne med et smil eller nikk at du har sett dem og gi signal om at du holder deg på din side. Flytter du deg tidlig mot en side eller holder deg konsekvent på en side, vil de andre som regel ta hensyn til dette. Ikke gå flere i bredden når du møter andre. Da gjør du det vanskelig å holde avstand.

Trafikkreglenes §3 pålegger deg å være hensynsfull, oppmerksom og forsiktig. Hva passer vel bedre i disse dager? Det å dele veien er alltid viktig, og det er ekstra tydelig hvor viktig det er nå! Hold minst en til to meters avstand til dem rundt deg. Gjør det enkelt og trygt for deg og alle andre å ferdes ute!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden