Trafikksikkerhet: Vedlikehold på førsteplass | Din Fritid
Vedlikehold av eksisterende veier er viktigere enn nybygging, viser tall fra NAFs Trafikantbarometer. Foto: NAF
Trafikksikkerhet

Vedlikehold på førsteplass

Mer kollektivtransport og vedlikehold av veier, er det befolkningen setter øverst på ønskelista viser en undersøkelse gjort av NAF.

På tredjeplass over tiltak folk ønsker at skal prioriteres kommer mer satsning på jernbane, som 38 prosent har krysset av for. Utbygging av nye veier er det 30 prosent som ønsker, mens 28 vil ha bedre tilrettelegging for sykling.

– Mer kollektiv og bedre vedlikehold er gjennomgående de tiltakene folk vi ha mer av. Trygge veier og en buss som kommer i tide og tar deg dit du skal er det som får hverdagen til å gå opp, sier Skjøstad.

Enormt og økende forfall på veiene 

Tall fra 2014 viser at etterslepet på riks- og fylkesveinettet til sammen er beregnet til mellom 80 og 130 milliarder kroner. NAF-bladet Motor har beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på godt over 60 milliarder kroner og stigende. I 2018 var det over 3000 skred og nedfall på vei i Norge.

- Det har vært store samferdselsbudsjetter og mange nødvendige utbygginger på riksveiene er nå i sluttfasen. Nå har turen kommet til å hente opp vedlikeholdsetterslepet, og vi mener det må starte med Nasjonal transportplan, sier Skjøstad.

Buss og bane tar for lang tid i dag

I en rapport fra 2019 viste NAF at halvparten av innbyggerne i Norges største byer har et for dårlig kollektivtilbud. Oslo og Trondheim er de eneste byene med et meget godt kollektivtilbud til henholdsvis 64 prosent og 49 prosent av innbyggerne. Ingen andre byer kommer i nærheten. 

- Mange norske byer har innført høye bompenger lenge før man ser effekten av investeringer i kollektiv. I Nasjonal transportplan bør man se på hele bompengeprinsippet på nytt, og komme frem til andre løsninger enn den massive brukerbetalingen vi ser i dag, sier Skjøstad.

Bakgrunn:

Nasjonal transportplan 2022-2033 er ventet lagt frem før påske. NAF har påpekt at det er nødvendig å prioritere vedlikehold i denne planen, og etterlyst nye føringer for bruken av bompenger i prosjekter.

For femte gang har TNS Kantar på vegne av NAF utført en befolkningsundersøkelse, Trafikantbarometeret, som kartlegger våre holdninger til bil, miljø og samferdsel. Undersøkelsen blir i sin helhet publisert senere i år, men noen av funnene er klare allerede nå. Totalt har 4087 personer svart på undersøkelsen, som ble gjennomført i januar 2021.

Undersøkelsen er basert på følgende:

Av de følgende ulike tiltakene, hva mener du er viktigst at politikere prioriterer? Velg de tre alternativene du mener er viktigst at politikerne prioriterer.

*var ikke med som alternativ før 2019

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden