NAF: Trafikksikkerhet: Behov for vedlikehold | Din Fritid
Mer av veimidlene må brukes på vedlikehold, mener NAF.
NAF: Trafikksikkerhet

Behov for vedlikehold

Tiltak som gjør det billigere å bygge ut nye motorveier, vil frigjøre midler til vedlikehold, mener Camilla Ryste i NAF. Det vil også kunne få ned de forhatte bompengeutgiftene og gi lavere ulykkesrisiko.

Etter dagens standard kan man bygge smal 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t ned til så lave trafikkmengder som 6000 ÅDT (årsdøgntrafikk). Det er på disse veiene NAF mener det kan innføres en ny standard, men 2/3-felts vei og fartsgrense 90 km/t. På de mest trafikkerte veiene med trafikkmengde over 15 000 ÅDT mener NAF det fortsatt må bygges firefelts motorvei med 110 km/t. 

Lavere kostnader, lavere bompenger

– Disse tiltakene vil kutte kostnader betydelig. Det betyr lavere bompenger for folk når det bygges ny vei, og derfor mer nytte av veien fordi flere kan bruke den, sier Ryste.

NAF mener at ved å få mer for pengene når det bygges motorvei, kan veimidlene fordeles bedre. Behovene er enorme, etterslepet på norske veier er beregnet til om lag 100 milliarder. Samtidig tar staten inn milliarder i bompenger for å finansiere utbyggingsprosjekter.

– Ved å bygge klokere kan vi nå flere mål samtidig, ivareta både fremkommelighet og kutte kostnader. Pengene spart må brukes på vedlikehold, sier Ryste.

Folk vil prioritere vedlikehold

Endringene i veistandarder, veinormalene, foreslås i et felles brev fra NAF sammen med Naturvernforbundet og Bondelaget.

– Svært mange av de store, ulykkesbelastede strekningene er nå fullført med høy standard. Når vi spør folk hva de ønsker politikerne skal prioritere, er det mange flere som svarer vedlikehold enn de som ber om nybygging av vei, sier Ryste.

Skriker etter vedlikehold

Norske veier skriker etter vedlikehold. Samtidig viser undersøkelser at kvaliteten på det norske veinettet har gått ned de siste to årene. Dårlig vedlikehold og manglende rassikring gjør at folk føler seg utrygge på veien.

– Vi ønsker at fremtidige veiprosjekter skal gi maks uttelling på trafikksikkerhet og fremkommelighet, samtidig som vi får mer for pengene, mindre støy og lavere klimagassutslipp. Det gjør det også mulig å prioritere vedlikehold i Distrikts-Norge, der folk er aller mest bekymret for manglende veivedlikehold, sier Ryste.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden