: Stavanger er Norges smarteste by  | Din Fritid

Stavanger er Norges smarteste by 

Stavanger er kåret til Norges smarteste by av Statens vegvesen for sitt offensive og nytenkende arbeid innen mobilitet. Bodø, Sauda og Kongsberg får også godord for sin innsats.

– Stavanger har utvist modighet og nytenking. Gjennom samhandling og helhetlig arbeid med areal, transport og by-/tettstedsliv har byen løftet mobiliteten i en mer bærekraftig retning. De deler sine erfaringer og får andre med, sa samferdselsminister Jan Georg Dale da han mandag delte ut Mobilitetsprisen 2019.

Mobilitetsprisen for smarte og bærekraftige byer deles ut av Statens vegvesen for å synliggjøre og spre kunnskap om alt det positive som skjer innen smart og bærekraftig mobilitet i norske byer. 

Hederlig omtale

Bodø, Sauda og Kongsberg kommuner fikk diplom og hederlig omtale. Alle tre har et imponerende mobilitetsarbeid. Prisutdelingen ble foretatt av samferdselsministeren under Arendalsuka, hvor mobilitet og smarte byer er et av hovedtemaene.

Smart mobilitet

Smarte byer-arbeidet favner vidt. Men i denne kåringen er det smart og bærekraftig mobilitet som er i fokus, forteller Statens vegvesen i en pressemelding:

– Smarte byer bruker IKT-relatert teknologi til å skape nye tjenester og for å forbedre og effektivisere tilbudet av eksisterende tjenester. Smart mobilitet bruker IKT, er bærekraftig og bidrar til at de politiske målene i Nasjonal transportplan kan nås. Delemobilitet, kombinert mobilitet, kollektivtransport, gåing, sykling, næringslivets transporter og automatisering er fokusområder, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Transport i by er et viktig ansvarsområde for Statens vegvesen. Kapasitet, sikkerhet og klima er utfordringer i byer som ny teknologi vil bidra til å løse. Det er bakgrunnen for at Vegvesenet er opptatt av hva byene tester ut av konkrete løsninger og deler av kunnskap.

Grimsrud har ledet juryen som har hatt med seg fagfolk fra KS, ITS Norge og Entur. Statens vegvesen har sammen med ITS Norge foretatt en kartlegging av status på smartby-arbeidet i norske byer. 

Tilrettelegger for fremtiden

Juryens har vektlagt bruk av kostnadseffektiv digital teknologi for å forbedre mobilitet i byen, om man tar utgangspunkt i innbyggernes mobilitets behov og involverer innbyggerne, samt om byene benytter samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

– Statens vegvesen skal tilrettelegge for fremtidens transportsystem. Inkludert i dette er å tilrettelegge for smart og bærekraftig mobilitet i byene. Spesielt viktig er det å finne nye og gode løsninger for varetransport i byene. Uten varetransporten fungerer ikke byene. Transportsektoren vil i årene framover preges stadig sterkere av digitalisering, elektrifisering og automatisering. Dette åpner muligheter for store samfunnsmessige gevinster, både innen effektivisering og trafikksikkerhet. Dette skal vi være med å gjøre mulig, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

 

Juryens uttalelse: Stavanger

Stavanger har utvist nytenking og mot innen ny mobilitet. Gjennom samhandling og helhetlig arbeid med areal-, transportløsninger og byutvikling er mobiliteten løftet i en mer bærekraftig retning. De deler sine erfaringer og får andre med.

Stavanger forankret sin smartby-satsing allerede i 2015, og det er en tverrpolitisk strategi i hele regionen. Stavanger har hatt et eget Smartby-kontor siden 2017. Smartby-sjefen er på nivå med kultursjefen i kommunen. Innbyggerinvolvering gjøres gjennom tjenestedesign, intervjuer og dybdesamtaler i tillegg til innbyggerlab/livinglab i sentrum. Det gir en eksperimentell tilnærming med rom for tilbakemelding. Byen har godt samarbeid med andre kommuner, næringslivsforeninger og akademia. Den har også uformelle kommunemøter i den gamle brannstasjonen hver torsdag

Stavanger tør å prøve ut nye mobilitetsformer og er ikke redde for å feile. Stavanger jobber aktivt med bedre arealbruk og har god samordning av areal, transport og byutvikling. Samarbeidet med mobilitetsaktøren Kolombus må trekkes fram, og kommunen er delingsvillig – som gjør at de får alle interesserte med.

  

Stavanger-fakta

Har eget smartby-kontor, med smarty-sjef og til sammen seks ansatte. Tverrpolitisk forankring gjennom et eget veikart fra 2015. Jobber på tvers i hele regionen

IKT-støttet kollektivtransport: Sanntidsinformasjon både på app, nettside (kolumbus.no) og de fleste store holdeplasser. Mindre skjermer på eksisterende bussholdeplasser, utforsker nye og større skjermer på større holdeplasser. Har også sanntidsinfo på skjermer ved utgangen på store arbeidsplasser. 

Autonome minibusser: Var først i Norge med å starte forsøk med selvkjørende minibusser. Ønsker å teste ut selvkjørende minibusser som kan hente passasjerer på bestilling. HentMeg, kollektivreiser på bestilling.

Kombinert mobilitet: Kolumbus (tidligere «busselskap» nå «mobilitetsselskap») har etablert en felles plattform for ruteplanlegging og betaling av all kollektivtransport. Både tog og elektriske bysykler inngår i samme app.

Hjem Jobb Hjem: 631 arbeidsplasser har avtale med denne mobilitetsordningen/ kampanjen for redusert personbiltrafikk gjennom å tilrettelegge for at flere skal gå, sykle eller ta kollektivtransport til og fra jobb.

Delebiler: Har etablert kombinert parkeringsplass for delebiler og ladeplass for elbiler

Delesykler: Har elektriske bysykler, utvides til 300 i Stavanger løpet av året, 700 i hele regionen. Har en app for å låse opp og betale. 

Varsle om feil: Har egen app med meldingstjeneste for Varsel av feil (VOF), inkludert manglende brøyting. Meldingene går rett til entreprenør.

Automatiske sykkeltellere: Kommunen har 14 sykkeltellere.

Cycle lock-system. Parkeringsbokser på tre forskjellige steder i byen. En boks kan ta en sykkel. Til sammen 36 bokser. Kan bestilles og reserves på app. 

Datadeling: Deler med alle igjennom openkom.no. Åpne data-gruppen i Smarte byer-nettverket ledes av Stavanger.

Innbyggerinvolvering: Det jobbes mye med involvering – det siste året med tjenestedesign sammen med innbyggere, igjennom intervjuer og dybdesamtaler, der innbyggerne velger/prioriterer prosjekter. Kjører/rigger innbyggerlab – living lab etablert i områder i sentrum – både eksperimentelt og reaksjon/tilbakemelding. I  «Smartbytalenter» løser?elever smartbyutfordringer som er viktige for dem. Ett annet eksempel på innbyggerinvolvering er «Mitt Stavanger» – hvor innbyggerne oppfordres til fysisk aktivitet, utforske nabolaget og sosialisere.

Smarte gatesluk – sensorovervåking av gatesluk for å hjelpe vedlikehold, er et tiltak som forenkler veivedlikeholdet.


Vegdirektør Bjørne Grimsrud (til venstre) og samferdselsminister Jon Georg Dale (til høyre) kunne dele ut prisen til kommunalråd i Stavanger, Jan Petter Hermes. Foto: Kjell Bjørn Vinje.

 

Juryens uttalelse: Bodø

Bodø har gode planer og her kan man se mulighetene for den gode fremtidsbyen både med tanke på fornuftig arealbruk og endring i reisemønster.

Bodø har en solid forankring av sin smartby-satsing hvor prosjektleder for Smartbyen sitter i rådmannens ledergruppe som også fungerer som en styringsgruppe for smartbyen. 

Bodø samarbeider godt på tvers, både med Nordland fylkeskommune, Forskningsrådet, Nord Universitet, NHO med flere og ønsker å være en pilot by innen bruk av intelligente transportsystemer.  

Gjennom Bylab kan innbyggerne gi sine tilbakemeldinger og ha dialog med kommunen fysisk og digitalt. 

I smartere transport er fokuset å endre reisevaner, blant annet pilotere for bedre mobilitet som en tjeneste, bysykkelordning og bildeling.

 

Juryens uttalelse: Sauda

I Sauda jobbes det godt med mobilitet for alle – slik at alle skal få mulighet til å delta i samfunnslivet på en mer bærekraftig måte. 

De viser mot ved å tørre å teste ut nye løsninger i en liten kommune. 

Vi ser at kommunen samarbeider svært godt med mobilitetsaktøren Kolombus og regionalt gjennom Digi-Rogaland. 

HentMeg-prosjektet er et svært godt initiativ for å sikre at alle innbyggerne i Sauda har et mobilitetstilbud.

  

Juryens uttalelse: Kongsberg

Kongsberg er en fremoverlent teknologiby som også lykkes med innovasjon innen mobilitet. De har fått til svært godt samarbeid med næringsliv, akademia, innbyggerne og andre deler av det offentlige. Kongsberg drar god nytte av eksisterende industri og akademia, samt svært godt samarbeid med mobilitetsleverandøren. Her kan mobilitet bli en eksportvare.

Formannskapet har vedtatt en omfattende industriplan hvor det er lagt føringer for at byen skal ligge i forkant både i forhold til smart arealbruk og også ved å utvikle miljøvennlige løsninger. Kongsberg har også vedtatt at byen skal være en nasjonal testarena for automatiserte transporter og som en følge av dette vedtatt å være med i EU-prosjektet «Sohjoa Baltic».

Det er etablert et solid parternskap mellom Kongsberg kommune, Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune, Brakar AS, teknologiindustrien i Kongsberg og akademia gjennom Testarena Kongsberg By&lab.

  

Bakgrunn for Mobilitetsprisen

Statens vegvesen ønsker på denne måten å synliggjøre alt det positive som skjer i norske byer innen smart og bærekraftig mobilitet. Vi ønsker å spre kunnskap både om muligheter og om hva som faktisk allerede skjer. Statens vegvesen skal tilrettelegge for fremtidens transportsystem og inkludert i dette er å tilrettelegge for smart og bærekraftig mobilitet i byene. Transportsektoren vil i årene framover preges stadig sterkere av digitalisering, elektrifisering og automatisering. Dette åpner muligheter for store samfunnsmessige gevinster, blant annet innen både effektivisering og trafikksikkerhet.

 

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden