Ryfast er offisielt åpnet etter 8 år:: Verdens dyreste og lengste tunnel | Din Fritid
Ryfast er offisielt åpnet etter 8 år:

Verdens dyreste og lengste tunnel

Ryfast med sine 53 kilometer er verdens dypeste og lengste tunnel. Nå er den offisielt åpnet, og oppdragsgiver kan fornøyd konstatere at den er bygget innenfor tid og kostnadsrammene.

Onsdag 22. april kl 14 ble den første trafikken sluppet gjennom. Det markerte at Vegvesenet har levert Norges største vei- og tunnelprosjekt. Tunnell-prosjektet som kalles Ryfast skaper en ny region, der avstanden mellom Stavanger-området og Ryfylke kortes ned til en 15 minutters kjøretur. Det er bygget totalt 53 km tunnel og 5 km vei i dagen.

Verdens lengste

Mens Ryfylketunnelen ble åpnet i desember er de de to andre tunnelene i prosjektet - Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen – i dag klare for trafikantene. Ryfylketunnelen er både verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel ned til 292 meters dyp, og den er også verdens dyreste.

– Landskapet og geometrien gjør at vi i Norge noen ganger må løse ekstreme utfordringer, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. 

En maraton

Symbolsk nok ble det løpt en halvmaraton da Ryfylketunnelen (fra Stavanger) sto ferdig før jul. Men prosjektet som sådan er en full maraton, der anleggsarbeidene har pågått i åtte år. 

– Entreprenørene, konsulentene og våre egen byggherreorganisasjon har vist stor utholdenhet og stått løpet ut. Det oppstår en del utforutsette hendelser i et så sammensatt prosjekt, og det har vært godt å ha samarbeidspartnere som går på med stor kraft, sier sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen. 

Skaper en ny region

Ryfylketunnelen får store positive ringvirkninger for Nord-Jæren og Ryfylke som sveises sammen til ett bo- og arbeidsmarked. Den erstatter to ferjestrekninger og gir folk en ny, fleksibel reisehverdag. Gevinsten av E39 Eiganestunnelen er at den miljøbelastende gjennomgangstrafikken på E39 i Stavanger sentrum bokstavelig går under jorda. Hundvågtunnlen muliggjør i tillegg ny byutvikling på øyene i Stavanger. 

Miljøvirkninger

Sidevirkninger av prosjektet er at steinmassene fra tunnelsprengningen er brukt til tildekking av 120 dekar av sterkt forurenset sjøbunn i Stavanger havn. Utfylling i sjøkanten på Buøya og Jåttavågen i Stavanger, samt Solbakk og Fiskå i Ryfylke har gitt 330 dekar nye næringsarealer. Overskuddsmasse er også brukt til 100 dekar grøntområder. En 160 meter lang miljøkulvert over gamle E39 binder nå sammen friområdene Mosvatnet og Vålandsskogen i Stavanger sentrum. 

Lokale ringvirkninger

Totalt har 485 hovedentreprenører, underentreprenører og leverandører hatt oppdrag. 265 er lokale bedrifter. Det har vært brukt 6,5 millioner arbeidstimer. Ringvirkningene er forsiktig anslått til 10.000 årsverk i lokalt næringsliv. 

Lærlinger, fagbrev og HMS

Vegvesenet oppmuntrer entreprenører til å ta inn læringer, og gir tilskudd til timelønna. Entreprenørene har hatt 70.000 lærlingetimer på Ryfast-utbyggingen. Mange arbeidere har tatt fagbrev. Det har vært én alvorlig ulykke. For øvrig har skadefravær vært godt innenfor etatens mål for HMS-arbeidet. På det meste har 800 ansatte hos entreprenørene arbeidet samtidig. 

Hovedentreprenørene 

Vegvesenet mener man lyktes godt med oppdelingen av kontraktene slik at det har gitt arbeid til internasjonale selskap, samtidig som det har passet bra for norske og nordiske virksomheter. 

Ryfastprosjektet

Ryfastprosjektet er fem ulike tunnel- og veiprosjekt som har pågått parallelt siden 2012. Det er bygd i alt 52,8 km tunneler og 5 km vei i dagen. 

Ryfylketunnelen åpnet for trafikk 30.12.2019. Når de to siste tunnelene, Hundvågtunnelen (siste del av Ryfast) og Eiganestunnelen åpner 22. april 2020 er hele Ryfast-prosjektet ferdigstilt. 

RV. 13 Ryfylketunnelen fra Hundvåg i Stavanger til Solbakk i Ryfylke er verdens dypeste veitunnel ned til 292 meter under havnivå. Den er 14,4 km lang. 

Rv. 13 Hundvågtunnelen er 5,7 km lang og går ned til 95 meters dyp. 

E39 Eiganestunnelen er 3,7 km lang. Den erstatter dagens E39 gjennom Stavanger sentrum.

Tunnelene erstatter to riksvegferjesamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren.

Kostnadsramme for prosjektet er 11.8 milliarder (2020-kroneverdi). 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden